“Hoe zit het met de leerlingenzorg op de Rank?
Wat doe ik als het met mijn kind niet zo lekker loopt?
Kan ik zomaar naar de juf of meester stappen met mijn vragen en zorgen?”

Ja, dat kan en dat moet u vooral doen. De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen. De juf of meester van uw kind is ook de eerste die signaleert als er iets niet gaat zoals het zou moeten gaan. Die zal op haar of zijn beurt contact met u opnemen wanneer dat nodig is.

Op de Rank werken twee intern begeleiders, Ank Pilasky en Pieta van er Linden. Zij zorgen ervoor dat de juffen en meesters kinderen zo begeleiden dat ze optimaal kunnen presteren. Daarvoor is nodig dat kinderen goed in hun vel zitten.

Het leren en het welbevinden van uw kind wordt daarom in kaart gebracht. Hiervoor gebruiken we het ‘Cito Leerlingvolgsysteem’ en ‘Kijk’.

Het Cito Leerlingvolgsysteem volgt gedurende de hele schoolloopbaan de leerprestaties van uw kind. De toetsen die daarvoor worden afgenomen vinden plaats in januari en juni. Deze toetsen geven een onafhankelijk beeld van de prestaties van uw kind. Daarnaast worden de uitslagen van uw kind vergeleken met alle kinderen in Nederland, waardoor de school goed in beeld kan krijgen waar ze als school staan.

Naast het Leerlingvolgsysteem van Cito wordt het leerlingvolgsysteem Kijk gebruikt bij de kleuters. Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen uit groep 3 tot en met 8 wordt eveneens Kijk gebruikt.

Wanneer er iets aan de hand is, gaat de leerkracht aan het werk. Hij stelt een plan op in overleg met de intern begeleider en stelt u daarvan op de hoogte.

Soms is het nodig om extra onderzoek te doen naar achterblijvende leerprestaties of verder op zoek te gaan naar de oorzaken van bepaald gedrag. Dit kan gedaan worden door een van de intern begeleiders of door de orthopedagoog Ineke van Reeven, die voor een dagdeel aan onze school verbonden is. Ook is het mogelijk dat er buiten de school een onderzoek plaatsvindt.

Extra hulp buiten de groep kan geboden worden wanneer er plaats en tijd is. Een kind dat een zorgarrangement (voorheen rugzak) krijgt toegewezen door het Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena krijgt gedurende een bepaalde tijd hulp binnen of buiten de groep.

SamenwerkingsverbandLHA-PO-logo


 Samengevat:

  • Wanneer er zorgen zijn is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.

  • Uw kind wordt op onze school gevolgd met het volgsysteem van Cito en Kijk.

  • De leerkracht overlegt met de intern begeleider over de te nemen stappen.

  • Wanneer het nodig is kan er extra onderzoek gedaan worden door onze orthopedagoog , de intern begeleider of door een instantie buiten onze school.

  • Zo mogelijk wordt er hulp binnen of buiten de groep geboden.


Voor vragen of opmerkingen kunt u ook altijd bij onze intern begeleiders terecht.

Ank Pilasky  |  di, vr  |  groep 1 t/m 5 | apilasky@cbderank.nl

Pieta van der Linden  |  di, do  |  groep 6 t/m 8 | pvanderlinden@cbderank.nl