[foto volgt nog]

Bij wet is geregeld dat ouders en leerkrachten mogen meedenken over het beleid.

De MR (medezeggenschapsraad) is een medezeggenschapsorgaan uitsluitend voor ouders en leerkrachten van de Rank. De MR is bevoegd met de directie/het bestuur te overleggen over alles wat de Rank aangaat. Haar taak is het toetsen van het beleid van het bestuur. Tevens heeft de MR instemmingsrecht op een aantal belangrijke besluiten. Daarnaast legt de directie en het bestuur een aantal voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de MR.

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Onze achterban bestaat uit ouders, leerkrachten en leerlingen. Een foto volgt binnenkort.

Lees hier het jaarverslag.

Missie MR:

De MR heeft nagedacht over de rol die ze moet, mag en wil vervullen. Dit heeft geresulteerd in de volgende missie, visie en doelstelling:

“Bijdragen aan een goed functionerende schoolorganisatie en een (door ouders en leerkrachten) gedragen schoolbeleid.”

Doel hierbij is het helpen borgen van het ‘samen actief en betrokken leren’ binnen de Rank en de door de school gestelde doelen in een veilige en stimulerende leeromgeving.

Visie MR:

De MR is een laagdrempelige instelling binnen school, die uitsluitend collectieve vragen en feedback van ouders én leerkrachten met de schooldirectie bespreekt. De MR vervult hierbij een brugfunctie tussen bovengenoemde partijen, zonder actief in te grijpen in het personeelsbeleid.

De MR wordt bij belangrijke ontwikkelingen binnen de school in een vroegtijdig stadium geïnformeerd.

De MR fungeert als klankbord voor collectieve vragen aan de directie en denkt gevraagd en ongevraagd mee over schoolzaken (al dan niet na raadpleging van een bredere groep ouders en leerkrachten).

MR leden hebben een actieve houding en zijn in staat om vanuit meerdere invalshoeken naar vraagstukken te kijken.

De MR is open en transparant naar de achterban.

Doelstelling MR:

Het bieden van een platform voor vragen en feedback van ouders en leerkrachten.

Het helpen borgen van veilig en actief leren.

Leden MR

Ouders
Mariëlle Hommel – voorzitter
Wilma Jansen – secretaris
Esther Hoogkamer – lid veiligheidscommissie
Miriam Treffers – contactpersoon ouderraad

Leerkrachten
Annemarieke de Wit
Mirella Kwetters
Pieta van der Linden
Irma van Ravenhorst

Vergaderingen:

  • 18 april
  • 30 mei
  • 12 juni

Via mr@cbderank.nl is de MR ook te bereiken.